Gordana Velisavljev Filipović

Gordana Velisavljev Filipović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije
  Biografija:

  GORDANA VELISAVLJEV FILIPOVIĆ

   

  Rođena 11. 09. 1962. u Novom Sadu. Studije medicine upisala 1. 10. 1980. Diplomirala 6. 05. 1986. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa srednjom ocenom 9,63 (devet zapeta šezdeset i tri). Ocena iz pedijatrije 10. Tokom studija svake godine učestvovala sa naučnim radovima na Kongresima Studenata Medicine i Stomatologije Jugoslavije, a za rad „Urođene mane metabolizma” dobila i majsku nagradu i kao predstavnik Jugoslavije učestvovala na Internacionalom Kongresu studenata Medicine i Stomatologije u Budimpešti 1983. Tokom razmene studenata u okviru osnovnih studija boravila u Rijeci (Hrvatska) mesec dana nakon 4. godine studija na Dečjoj bolnici na Kantridi, zatim u Baden-Badenu, nakon 5. godine studija, Kinder Klinik.
  Posle diplomske studije upisala 1986. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti neurobiologije. Nakon obavljenom obaveznog lekarskog staža na Klinikama i Institutima u Novom Sadu zaposlila se 1988. godine na Institutu za zdravstevnu začtitu majke i deteta u Novom Sadu na Pedijatrijskoj Klinici, na odeljenju Intenzivne nege i terapije. 1989. godine boravi u Zagrebu a zatim i u Splitu kod Doc. dr N. Lukinovića radi edukacije iz tranasfontanelarne ultrasonografije mozga novorođenčeta i odojčeta. Od tada radi i u ultrazvučnom kabinetu prateći novorođenčad sa perinatalnim oštećenjem mozga. 1990. godine boravi u Zagrebu nedelju dana na „Tečaju trajne izobrazbe liječnika – Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga” Magistarski rad sa nazivom „Farmakogenetske pojave u dece” odbranila je 1.07.1991. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila je 2.02.1994. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu sa odličnim uspehom i od tada radi na odeljenju za prevremeno rođenu decu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine u Novom Sadu.
  Tokom boravka na Institutu objavila je 101 naučni i stručni rad u domaćim, stranim časopisima, zbornicima Kongresa i Simpozijuma. Koautor je edukativnog priručnika „Vi i Vaša beba” o ishrani i nezi norovođenčeta i odojčeta, koji je doživeo dva izdanja 1996. i 1998. godine, odobren od Ministarstva zdravlja republike Srbije. Subspecijalistički ispit iz neonatologije položila 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Učestvovala u izradi četiri projekta. Prvi, četvorogodišnji projekat „Perinatalni morbiditet i mortalitet u Vojvodini“. Drugi, treći i četvrti projekat pokrajinskog Izvršnog Veća “Ishrana novorođenčadi na teritoriji regiona Južna Bačka” i “Ishrana novorođenčadi na teritoriji regiona Južna Bačka – faza II unapređenje ishrane” pod metorstvom Prof dr Aleksandara Cvejića. Načelnik odeljenja za prevremeno rođenu novorođenčad Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine od 2004.do 2010. Mentor je u izradi više studentskih radova od kojih je jedan reprezentovan i na Svetskom kongresu studenata medicine na Floridi (SAD) 2002. godine. Mentor je studentnog rada koji je 2013. godine nagrađen kao najbolji na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Mentor u izradi više od 15 diplomskih radova na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Govori engleski i nemački jezik.

   

  U izvođenju nastave učestvuje od 1994. godine izborom u zvanje asistenta na nastavnom predmetu pedijatrija. Obavljala je praktičnu i teoretsku nastavu iz predmeta pedijatrija za studente medicine. Takođe je učestvovala u izvođenju – teorijske i praktične nastave za lekare na specijalizaciji iz pedijatrije
  – teorijske i praktične nastava za lekare na specijalizaciji iz opšte medicine
  – teoretske nastave na dokotrskim studijama na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
  -teoretske nastave na master studijama na na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu
  – praktične obuke iz ultrasonografije centralnog nervnog sistema za lekare na specijalizaciji iz pedijatrije i dečje neurologije
  – nastave iz ultrasonografije centralnog nervnog sistema u Jugoslovenskoj pedijatrijskog školi
  – 2001. godine boravila nedelju dana na Salzburg seminaru iz neonatologije koji je organizovao Columbia Univerzitet, pod rukovodstvom Prof. R. Polina.
  – 2002. godine boravila 2 meseca na odeljenju neonatologije i intenzivne nege i terapije na Univerzitetskoj klinici u Grazu pod mentorstvom Prof. Mullera.
  – 2004. godine boravila nedelju dana u Potsdamu (Berlin) na seminaru iz Neonatalne neurologije, pod mentorstvom Prof. Linde de Vries.
  – 2007. godine boravila nedelju dana u Cirihu na seminaru iz Neonatalne neurologije, pod mentorstvom Prof. Linde de Vries.
  – 2008. godine boravila u Leccu na na seminaru iz Neonatalne neurologije.

  – 12. februara 2010. odbranila Doktorsku disertaciju pod nazivom “Intrakranijalno krvarenje i neuropsihološke karakteristike prevremeno rođene dece”.
  – Koordinator je Akreditacionog tima Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
  – Potpredsednik Stručnog saveta Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
  – Zamenik Upravnika Pedijatrijske Klinike Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine.
  – Član Sudsko-medicinskog odbora iz oblasti neonatologije, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
  – Od 2010. godine izabarana je za docenta na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

   

  Član je Srpskog lekarskog društva – društvo lekara Vojvodine. Aktivno učestvovala u radu Pedijatrijske sekcije Društva lekara Vojvodine, bila član predsedništva, u mandatu od 4. godine. Takođe je član Pedijatrijske sekcije Srpskog lekarskog društva, zatim Sekcije za perinatalnu medicinu Srpskog lekarskog društva, gde je bila član predsedništva u mandatu od 4 godine.

  POZOVITE